អុញនោះ! អ្នកកាន់តែប្រតិកម្ម កាន់តែនិយាយ កាន់តែតវ៉ា នោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុនខ្មែរ កាន់តែច្បាស់ថែមទៀត….(មានវីដេអូ)

អុញនោះ! អ្នកកាន់តែប្រតិកម្ម កាន់តែនិយាយ កាន់តែតវ៉ា នោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុនខ្មែរ កាន់តែច្បាស់ថែមទៀត…. អុញនោះ! អ្នកកាន់តែប្រតិកម្ម កាន់តែនិយាយ កាន់តែតវ៉ា នោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុនខ្មែរ កាន់តែច្បាស់ថែមទៀត…. អុញនោះ! អ្នកកាន់តែប្រតិកម្ម កាន់តែនិយាយ កាន់តែតវ៉ា នោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុនខ្មែរ កាន់តែច្បាស់ថែមទៀត…. ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

អុញនោះ! អ្នកកាន់តែប្រតិកម្ម កាន់តែនិយាយ កាន់តែតវ៉ា នោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុនខ្មែរ កាន់តែច្បាស់ថែមទៀត….(មានវីដេអូ) Read More

អីយ៉ាស់! ចាងហ្វាង TVFB នាំសុវណ្ណរិទ្ធី ទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បី….(មានវីដេអូ)

អីយ៉ាស់! ចាងហ្វាង TVFB នាំសុវណ្ណរិទ្ធី ទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បី…. អីយ៉ាស់! ចាងហ្វាង TVFB នាំសុវណ្ណរិទ្ធី ទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បី…. អីយ៉ាស់! ចាងហ្វាង TVFB នាំសុវណ្ណរិទ្ធី ទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បី…. អីយ៉ូយ! សេងមង្គល ហ្វេនសួរនឹកចែដាណាអត់? ស្រាប់តែឆ្លើយតបវិញថា…

អីយ៉ាស់! ចាងហ្វាង TVFB នាំសុវណ្ណរិទ្ធី ទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បី….(មានវីដេអូ) Read More

ភ្ញាក់ព្រឺត! អ្នកគាំទ្ររីករាយឃើញ សឿ សុធារ៉ា កាន់តែស្រស់ស្រាយនៅក្នុងពិធីមង្គលការក្មួយ ព្រោះតែ…(មានវិដេអូ)

ភ្ញាក់ព្រឺត! អ្នកគាំទ្ររីករាយឃើញ សឿ សុធារ៉ា កាន់តែស្រស់ស្រាយនៅក្នុងពិធីមង្គលការក្មួយ ព្រោះតែ…(មានវិដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ភ្ញាក់ព្រឺត! អ្នកគាំទ្ររីករាយឃើញ សឿ សុធារ៉ា កាន់តែស្រស់ស្រាយនៅក្នុងពិធីមង្គលការក្មួយ ព្រោះតែ…(មានវិដេអូ) Read More

ការពិតបានលាតត្រដាងហើយ រឿងបានល្បីភ្លេចប្រព-ន្ធកូ-ន មានអ្នកថ្មី ពេលនេះ ធឿន ធារ៉ា ចេញមុខប-កស្រាយថា….(មានវីដេអូ)

ការពិតបានលាតត្រដាងហើយ រឿងបានល្បីភ្លេចប្រព-ន្ធកូ-ន មានអ្នកថ្មី ពេលនេះ ធឿន ធារ៉ា ចេញមុខប-កស្រាយថា…. ការពិតបានលាតត្រដាងហើយ រឿងបានល្បីភ្លេចប្រព-ន្ធកូ-ន មានអ្នកថ្មី ពេលនេះ ធឿន ធារ៉ា ចេញមុខប-កស្រាយថា…. ការពិតបានលាតត្រដាងហើយ រឿងបានល្បីភ្លេចប្រព-ន្ធកូ-ន មានអ្នកថ្មី ពេលនេះ ធឿន ធារ៉ា ចេញមុខប-កស្រាយថា…. ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

ការពិតបានលាតត្រដាងហើយ រឿងបានល្បីភ្លេចប្រព-ន្ធកូ-ន មានអ្នកថ្មី ពេលនេះ ធឿន ធារ៉ា ចេញមុខប-កស្រាយថា….(មានវីដេអូ) Read More

នោះភ័យខ្លួន! ចាងហ្វាង TVFB នាំសុវណ្ណរិទ្ធី ទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បី…(មានវិដេអូ)

នោះភ័យខ្លួន! ចាងហ្វាង TVFB នាំសុវណ្ណរិទ្ធី ទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បី…(មានវិដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

នោះភ័យខ្លួន! ចាងហ្វាង TVFB នាំសុវណ្ណរិទ្ធី ទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បី…(មានវិដេអូ) Read More

ពទ្ធោ គ្រាន់តែរឿងប៉ុនណ្ណឹងសោះ!! តាមពិតចឹងសោះ គ្រាន់តែរឿងឆាន់សម្លរ ស្រាប់តែគ្រូសូត្រឆ្វេង បែរជាធ្វើទង្វើរបែបនេះ….(មានវីដេអូ)

ពទ្ធោ គ្រាន់តែរឿងប៉ុនណ្ណឹងសោះ!! តាមពិតចឹងសោះ គ្រាន់តែរឿងឆាន់សម្លរ ស្រាប់តែគ្រូសូត្រឆ្វេង បែរជាធ្វើទង្វើរបែបនេះ…. ពទ្ធោ គ្រាន់តែរឿងប៉ុនណ្ណឹងសោះ!! តាមពិតចឹងសោះ គ្រាន់តែរឿងឆាន់សម្លរ ស្រាប់តែគ្រូសូត្រឆ្វេង បែរជាធ្វើទង្វើរបែបនេះ…. ពទ្ធោ គ្រាន់តែរឿងប៉ុនណ្ណឹងសោះ!! តាមពិតចឹងសោះ គ្រាន់តែរឿងឆាន់សម្លរ ស្រាប់តែគ្រូសូត្រឆ្វេង បែរជាធ្វើទង្វើរបែបនេះ…. ើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

ពទ្ធោ គ្រាន់តែរឿងប៉ុនណ្ណឹងសោះ!! តាមពិតចឹងសោះ គ្រាន់តែរឿងឆាន់សម្លរ ស្រាប់តែគ្រូសូត្រឆ្វេង បែរជាធ្វើទង្វើរបែបនេះ….(មានវីដេអូ) Read More

ថាមែនៗ!! លោកភក្រ្តា លំអិតពីការ​​ ដកតំណែងមន្ត្រីចរាចរណ៍ម្នាក់ ជិះម៉ូតូតាមឃាត់រថយន្ត កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា….(មានវីដេអូ)

ថាមែនៗ!! លោកភក្រ្តា លំអិតពីការ​​ ដកតំណែងមន្ត្រីចរាចរណ៍ម្នាក់ ជិះម៉ូតូតាមឃាត់រថយន្ត កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា…. ថាមែនៗ!! លោកភក្រ្តា លំអិតពីការ​​ ដកតំណែងមន្ត្រីចរាចរណ៍ម្នាក់ ជិះម៉ូតូតាមឃាត់រថយន្ត កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា…. ថាមែនៗ!! លោកភក្រ្តា លំអិតពីការ​​ ដកតំណែងមន្ត្រីចរាចរណ៍ម្នាក់ ជិះម៉ូតូតាមឃាត់រថយន្ត កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា…. ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

ថាមែនៗ!! លោកភក្រ្តា លំអិតពីការ​​ ដកតំណែងមន្ត្រីចរាចរណ៍ម្នាក់ ជិះម៉ូតូតាមឃាត់រថយន្ត កាលពីយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា….(មានវីដេអូ) Read More

គួរឲអាសូរណាស់! ឃើញប្អូន ធ្លា-.😢 ក់ ទឹ.ក.ខំចុះជួយ តែបែរនាំឲ្យបងៗអស់បុណ្យឱបគ្នា ស្អិ😢តនៅបាតស្ទឹង យ៉ាង អា..សូរ….(មានវីដេអូ)

គួរឲអាសូរណាស់! ឃើញប្អូន ធ្លា-.😢 ក់ ទឹ.ក.ខំចុះជួយ តែបែរនាំឲ្យបងៗអស់បុណ្យឱបគ្នា ស្អិ😢តនៅបាតស្ទឹង យ៉ាង អា..សូរ…. គួរឲអាសូរណាស់! ឃើញប្អូន ធ្លា-.😢 ក់ ទឹ.ក.ខំចុះជួយ តែបែរនាំឲ្យបងៗអស់បុណ្យឱបគ្នា ស្អិ😢តនៅបាតស្ទឹង យ៉ាង អា..សូរ…. គួរឲអាសូរណាស់! ឃើញប្អូន ធ្លា-.😢 ក់ ទឹ.ក.ខំចុះជួយ តែបែរនាំឲ្យបងៗអស់បុណ្យឱបគ្នា ស្អិ😢តនៅបាតស្ទឹង យ៉ាង អា..សូរ…. ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

គួរឲអាសូរណាស់! ឃើញប្អូន ធ្លា-.😢 ក់ ទឹ.ក.ខំចុះជួយ តែបែរនាំឲ្យបងៗអស់បុណ្យឱបគ្នា ស្អិ😢តនៅបាតស្ទឹង យ៉ាង អា..សូរ….(មានវីដេអូ) Read More

នោះ! ទេព បូព្រឹក្ស ព្យាយាមលាក់បាំងមុខកូន រហូត ព្រោះតែមូលហេតុធំមួយនេះគឺ…(មានវិដេអូ)

នោះ! ទេព បូព្រឹក្ស ព្យាយាមលាក់បាំងមុខកូន រហូត ព្រោះតែមូលហេតុធំមួយនេះគឺ…(មានវិដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

នោះ! ទេព បូព្រឹក្ស ព្យាយាមលាក់បាំងមុខកូន រហូត ព្រោះតែមូលហេតុធំមួយនេះគឺ…(មានវិដេអូ) Read More

ក្ដៅៗ! ពេលនេះឃា.ត់ខ្លួន អតីតលោកសង្ឃម្នាក់ និងចាប់ផ្សឹក បន្ទាប់ពីបាន….(មានវីដេអូ)

ក្ដៅៗ! ពេលនេះឃា.ត់ខ្លួន អតីតលោកសង្ឃម្នាក់ និងចាប់ផ្សឹក បន្ទាប់ពីបាន…. ក្ដៅៗ! ពេលនេះឃា.ត់ខ្លួន អតីតលោកសង្ឃម្នាក់ និងចាប់ផ្សឹក បន្ទាប់ពីបាន…. ក្ដៅៗ! ពេលនេះឃា.ត់ខ្លួន អតីតលោកសង្ឃម្នាក់ និងចាប់ផ្សឹក បន្ទាប់ពីបាន…. ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

ក្ដៅៗ! ពេលនេះឃា.ត់ខ្លួន អតីតលោកសង្ឃម្នាក់ និងចាប់ផ្សឹក បន្ទាប់ពីបាន….(មានវីដេអូ) Read More