អីយ៉ា! 2023 ភ្លាម អុីវ៉ា បង្ហាញមុខ អនាគត ស្វាមី ហើយ ទទួល អាំងប៉ាវមួយម៉ឺនដុល្លា ខណះ ខាងប្រុសប្រាប់ថា….(មានវីដេអូ)

អីយ៉ា! 2023 ភ្លាម អុីវ៉ា បង្ហាញមុខ អនាគត ស្វាមី ហើយ ទទួល អាំងប៉ាវមួយម៉ឺនដុល្លា ខណះ ខាងប្រុសប្រាប់ថា….

អីយ៉ា! 2023 ភ្លាម អុីវ៉ា បង្ហាញមុខ អនាគត ស្វាមី ហើយ ទទួល អាំងប៉ាវមួយម៉ឺនដុល្លា ខណះ ខាងប្រុសប្រាប់ថា….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖