ថាមែនៗ! លោក ផែងវណ្ណៈ ដាក់ចំៗ រឿងអ្នកជួយខុស អ្នកពត៌មានលើស….(មានវីដេអូ)

ថាមែនៗ! លោក ផែងវណ្ណៈ ដាក់ចំៗ រឿងអ្នកជួយខុស អ្នកពត៌មានលើស….

ថាមែនៗ! លោក ផែងវណ្ណៈ ដាក់ចំៗ រឿងអ្នកជួយខុស អ្នកពត៌មានលើស….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖