ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ចែដាណា នាំ​កូន​ៗ​ដើរ​លេង ពូម៉ៅ កំដរ​ម្ដាយ​នៅ​ពេ.ទ្យ ​និង​ប្រាប់​ពី​ការ​នឹក​ ​អូនប៊ី​ ថា…

ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ចែដាណា នាំ​កូន​ៗ​ដើរ​លេង ពូម៉ៅ កំដរ​ម្ដាយ​នៅ​ពេ.ទ្យ ​និង​ប្រាប់​ពី​ការ​នឹក​ ​អូនប៊ី​ ថា…

ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ចែដាណា នាំ​កូន​ៗ​ដើរ​លេង ពូម៉ៅ កំដរ​ម្ដាយ​នៅ​ពេ.ទ្យ ​និង​ប្រាប់​ពី​ការ​នឹក​ ​អូនប៊ី​ ថា…

ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ចែដាណា នាំ​កូន​ៗ​ដើរ​លេង ពូម៉ៅ កំដរ​ម្ដាយ​នៅ​ពេ.ទ្យ ​និង​ប្រាប់​ពី​ការ​នឹក​ ​អូនប៊ី​ ថា…

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​