លោកបូភត្រ្តា៖លម្អិតព័ត៌មានវិវត្តន៍ថ្មី ស្រ្តីដែលបានបញ្ជូនទៅថៃ ឥលូវនេះបានត្រឡប់មកពេទ្យកាល់ម៉ែត្រវិញ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបូភត្រ្តា៖លម្អិតព័ត៌មានវិវត្តន៍ថ្មី ស្រ្តីដែលបានបញ្ជូនទៅថៃ ឥលូវនេះបានត្រឡប់មកពេទ្យកាល់ម៉ែត្រវិញ….

លោកបូភត្រ្តា៖លម្អិតព័ត៌មានវិវត្តន៍ថ្មី ស្រ្តីដែលបានបញ្ជូនទៅថៃ ឥលូវនេះបានត្រឡប់មកពេទ្យកាល់ម៉ែត្រវិញ….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖