ក្តៅៗ លោកស្រី ទ្រីដាណា ចេញមុខឆ្លើយតបវិញ ទៅ 2World Travel និង ស្នើរតទល់គ្នាលើ ២ ចំណុចនេះ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្តៅៗ លោកស្រី ទ្រីដាណា ចេញមុខឆ្លើយតបវិញ ទៅ 2World Travel និង ស្នើរតទល់គ្នាលើ ២ ចំណុចនេះ…

ក្តៅៗ លោកស្រី ទ្រីដាណា ចេញមុខឆ្លើយតបវិញ ទៅ 2World Travel និង ស្នើរតទល់គ្នាលើ ២ ចំណុចនេះ…


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖