លោកយូធុល បោ..កទាំងខ្លួ.នប្រា.ណ បោ..កទាំងលុយកា.ក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកយូធុល បោ..កទាំងខ្លួ.នប្រា.ណ បោ..កទាំងលុយកា.ក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ….

លោកយូធុល បោ..កទាំងខ្លួ.នប្រា.ណ បោ..កទាំងលុយកា.ក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖