អែមមែនទែន! ខ្សែក្រវាត់ដែលលោកស្រី ទ្រី ដាណា គ្រោងបង្កើតអ្នកឈ្នះជើងឯកបានលុយ១មុឺន$ហើយបានខ្សែកមាស២តម្លឹង….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អែមមែនទែន! ខ្សែក្រវាត់ដែលលោកស្រី ទ្រី ដាណា គ្រោងបង្កើតអ្នកឈ្នះជើងឯកបានលុយ១មុឺន$ហើយបានខ្សែកមាស២តម្លឹង….

អែមមែនទែន! ខ្សែក្រវាត់ដែលលោកស្រី ទ្រី ដាណា គ្រោងបង្កើតអ្នកឈ្នះជើងឯកបានលុយ១មុឺន$ហើយបានខ្សែកមាស២តម្លឹង….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖