ទ្រាំលែងបាន! ឌីជេ ក្តឹប ដាក់ចំៗទៅកាន់នាយ កណ្តុរ ក្រោយប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យឃ្លារនេះ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ្រាំលែងបាន! ឌីជេ ក្តឹប ដាក់ចំៗទៅកាន់នាយ កណ្តុរ ក្រោយប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យឃ្លារនេះ….

ទ្រាំលែងបាន! ឌីជេ ក្តឹប ដាក់ចំៗទៅកាន់នាយ កណ្តុរ ក្រោយប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យឃ្លារនេះ….


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖