តោះទៅដឹងមូ.លហេ.តុខ្មែរយើងមិនស្លា..ប់ក្នុងហេតុការណ៍ ភ្លើ..ងឆេះកាស៊ីណូ នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត(មានវីដេអូ)

តោះទៅដឹងមូ.លហេ.តុខ្មែរយើងមិនស្លា..ប់ក្នុងហេតុការណ៍ ភ្លើ..ងឆេះកាស៊ីណូ នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត(មានវីដេអូ)

តោះទៅដឹងមូ.លហេ.តុខ្មែរយើងមិនស្លា..ប់ក្នុងហេតុការណ៍ ភ្លើ..ងឆេះកាស៊ីណូ នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត(មានវីដេអូ)

តោះទៅដឹងមូ.លហេ.តុខ្មែរយើងមិនស្លា..ប់ក្នុងហេតុការណ៍ ភ្លើ..ងឆេះកាស៊ីណូ នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត(មានវីដេអូ)

ដូច្នេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មាននេះមានខ្លឹមសារបែបណាសូមទស្សនាវីដេអូដូចតទៅ៖