លោកមាសរិទ្ធី ក៏ហួ.សចិ.ត្ត ទុកចិត្តប្អូន ខំឲ្យផ្ទះនៅ បែរជាចុ.ងក្រោយ បែរជាប្អូនស៊ីដាច់យកធ្វើជាក.ម្មម្ចា.ស់(មានវីដេអូ)

លោកមាសរិទ្ធី ក៏ហួ.សចិ.ត្ត ទុកចិត្តប្អូន ខំឲ្យផ្ទះនៅ បែរជាចុ.ងក្រោយ បែរជាប្អូនស៊ីដាច់យកធ្វើជាក.ម្មម្ចា.ស់(មានវីដេអូ)

លោកមាសរិទ្ធី ក៏ហួ.សចិ.ត្ត ទុកចិត្តប្អូន ខំឲ្យផ្ទះនៅ បែរជាចុ.ងក្រោយ បែរជាប្អូនស៊ីដាច់យកធ្វើជាក.ម្មម្ចា.ស់(មានវីដេអូ)

លោកមាសរិទ្ធី ក៏ហួ.សចិ.ត្ត ទុកចិត្តប្អូន ខំឲ្យផ្ទះនៅ បែរជាចុ.ងក្រោយ បែរជាប្អូនស៊ីដាច់យកធ្វើជាក.ម្មម្ចា.ស់(មានវីដេអូ)

ដូច្នេះចង់ដឹងព័ត៌មាននេះមានខ្លឹមសារបែបណាសូមទស្សនាវីដេអូដូចតទៅ៖