លោក រិទ្ធី លម្អិតហេតុការណ៏ ឆេះកាសុីណូ នៅប៉ោយប៉ែត….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក រិទ្ធី លម្អិតហេតុការណ៏ ឆេះកាសុីណូ នៅប៉ោយប៉ែត….(មានវីដេអូ)

លោក រិទ្ធី លម្អិតហេតុការណ៏ ឆេះកាសុីណូ នៅប៉ោយប៉ែត….(មានវីដេអូ)


ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ ទស្សនាវីដអូខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖